• دکتر نیلوفر سدیفی DR. Niloofar Sodeifi
    متخصص پاتولوژی، مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی
  • دکتر مائده گودرزیان DR. Maede Goodarzian
    متخصص پاتولوژی، مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی