• دکتر نیلوفر سدیفی (Dr.Niloofar Sodeifi)

    متخصص پاتولوژی، مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی

  • دکتر مائده گودرزیان (Dr.Maede Goodarzian)

    متخصص پاتولوژی، مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی