• دکتر حمید گورابی (Dr.Hamid Gourabi)

    گرایش ژنتیک ناباروری و تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی جنین، دکترای تخصصی، عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با درجه استادی

  • دکتر محمدرضا زمانیان (Dr.Mohammadreza Zamanian)

    دکتری پزشکی و دکتری تخصصی ژنتیک انسانی، مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی