• دکتر حمید گورابی
    گرایش ژنتیک ناباروری و تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی جنین، دکترای تخصصی، عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با درجه استادی
  • دکتر زمانیان
    دکتری پزشکی و دکتری تخصصی ژنتیک انسانی، مسئول فنی ازمایشگاه ژنتیک پزشکی