• دکتر سید جلیل حسینی (Dr.seyed jalil Hosseini)
  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی
 • دکتر فرید دادخواه (Dr. Farid Dadkhah)
  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی
 • دکترحسام الدین سجادی(Dr. Hesamoddin Sajadi’s)
  متخصص اورولوژی ، فلوشیپ اندرولوژی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان
 • دکتر محمد علی صدیقی گیلانی(Dr. Mohammad Ali Sadighi Gilani)
  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی، مدیرگروه ناباروری مردان
 • دکتر فرامرز فرهی(Dr. Faramarz Farahi)
  متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی