• دکتر شیوا حکیمی (Dr.Shiva Hakimi)

  متخصص بیهوشی

 • دکتر طیبه سلیمی (Dr.Tayebeh Salimi)

  متخصص بیهوشی

 • دکتر محبوبه شفیعی (Dr.Mahboubeh Shafiee)

  متخصص بیهوشی

 • دکتر افشین گشتاسبی (Dr.Afshin Goshtasbi)

  متخصص بیهوشی