• دکتر شیوا حکیمی Dr. Shiva Hakimi
  متخصص بیهوشی
 • دکتر طیبه سلیمی Dr. Tayebeh Salimi
  متخصص بیهوشی
 • دکتر محبوبه شفیعی Dr. Mahboubeh Shafiee
  متخصص بیهوشی
 • دکتر افشین گشتاسبی Dr. Afshin Goshtasbi
  متخصص بیهوشی