متخصصین بی هوشی
 • متخصص بیهوشی
  دکتر شیوا حکیمی Dr. Shiva Hakimi
 • متخصص بیهوشی
  دکتر طیبه سلیمی Dr. Tayebeh Salimi
 • متخصص بیهوشی
  دکتر محبوبه شفیعی Dr. Mahboubeh Shafiee
 • متخصص بیهوشی
  دکتر افشین گشتاسبی Dr. Afshin Goshtasbi