متخصصین جنین شناس
 • جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  خانم دکتر بی تا ابراهیمی Dr.Bita Ebrahimi
 • جنین شناس و مسئول فنی آزمایشگاه جنین شناسی درمان، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  خانم دکترپوپک افتخاری یزدیDr. Poopak Eftekhari-Yazdi
 • جنین شناس و مسئول آزمایشگاه جنین شناسی مرکز رویش، دکتری تولید مثل، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  خانم دکتر فاطمه حسنی Dr.Fatemeh Hasani
 • جنین شناس، دکتری آناتومی  
  آقای دکتر مجتبی رضا زاده ولوجردی Dr.Mojtaba Rezazadeh valojerdi
 • جنین شناس، دکتری علوم آناتومی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی Dr .Abdolhossein Shahverdi
 • جنین شناس، کارشناسی ارشد هماتولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  خانم لیلا کریمیان Leila Karimian
 • جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
  خانم دکتر بهار موقر Dr.Bahar Movaghar