• خانم دکتر بی تا ابراهیمی (Dr.Bita Ebrahimi)

  جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • خانم دکتر پوپک افتخاری یزدی (Dr.Poopak Eftekhari-Yazdi)

  جنین شناس و مسئول فنی آزمایشگاه جنین شناسی درمان، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • خانم دکتر فاطمه حسنی (Dr.Fatemeh Hasani)

  جنین شناس و مسئول آزمایشگاه جنین شناسی مرکز رویش، دکتری تولید مثل، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • آقای دکتر مجتبی رضا زاده ولوجردی (Dr.Mojtaba Rezazadeh valojerdi)

  جنین شناس، دکتری آناتومی

 • آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی (Dr.Abdolhossein Shahverdi)

  جنین شناس، دکتری علوم آناتومی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • خانم لیلا کریمیان (Leila Karimian)

  جنین شناس، کارشناسی ارشد هماتولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • خانم دکتر بهار موقر (Dr.Bahar Movaghar)

  جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان