• خانم دکتر بی تا ابراهیمی Dr.Bita Ebrahimi
  جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • خانم دکترپوپک افتخاری یزدیDr. Poopak Eftekhari-Yazdi
  جنین شناس و مسئول فنی آزمایشگاه جنین شناسی درمان، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • خانم دکتر فاطمه حسنی Dr.Fatemeh Hasani
  جنین شناس و مسئول آزمایشگاه جنین شناسی مرکز رویش، دکتری تولید مثل، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • آقای دکتر مجتبی رضا زاده ولوجردی Dr.Mojtaba Rezazadeh valojerdi
  جنین شناس، دکتری آناتومی
 • آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی Dr .Abdolhossein Shahverdi
  جنین شناس، دکتری علوم آناتومی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • خانم لیلا کریمیان Leila Karimian
  جنین شناس، کارشناسی ارشد هماتولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • خانم دکتر بهار موقر Dr.Bahar Movaghar
  جنین شناس، دکتری علوم تشریح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان