• دکتر فیروزه احمدی (Dr. Firoozeh Ahmadi )
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان مدیر گروه تصویربرداری
 • دکتر آیه باقی زاده (Dr.Ayeh Baghizadeh)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
 • دکتر فرزانه جمشیدی­ها (Dr.Farzaneh Jamshidi)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
 • دکتر اعظم غیبی (Dr.Azam Gheibi)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
 • دکتر پروانه نادری شبستری (Dr. Parvaneh Naderi Shabestari)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
 • دکتر مریم نیک نژادی (Dr. Maryam Niknejadi)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول فنی بخش رادیولوژی
 • دکتر احمد وثوق (Dr. Ahmad Vosough)
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، معاون درمان و خدمات تخصصی