متخصصین رادیولوژی و تصویربرداری
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان مدیر گروه تصویربرداری
  دکتر فیروزه احمدی (Dr. Firoozeh Ahmadi )
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
  دکتر آیه باقی زاده (Dr.Ayeh Baghizadeh)
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
  دکتر فرزانه جمشیدی­ها (Dr.Farzaneh Jamshidi)
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
  دکتر اعظم غیبی (Dr.Azam Gheibi)
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
  دکتر پروانه نادری شبستری (Dr. Parvaneh Naderi Shabestari)
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول فنی بخش رادیولوژی
  دکتر مریم نیک نژادی (Dr. Maryam Niknejadi)
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، معاون درمان و خدمات تخصصی
  دکتر احمد وثوق (Dr. Ahmad Vosough)