راه اندازی ویزیت آنلاین، توسط متخصصین پژوهشگاه رویان